Back to my search

Calf to Calving Minimising stress to maximise return - South Wales

When: January 16th 2018 10:45 to 14:30
Location: SA62 6LL

Evidence Group

Join AHDB Dairy and the Evidence Group (formally EBVC) to discuss how we can manage heifers during the all-important transition period, including:

• Calving a heifer – when to assist
• Nutrition – intakes and trough space pre and post calving
• Environment – housing, bovine bullies and can she cope with concrete?
• Health at calving – what issues affect first calvers?

We will cover heifer rearing protocols at Lochmeylor along with an update on the calves we are tracking at the other C2C host farms across the UK.

All welcome to attend, you do not need to have attended previous C2C meetings.
                                           
Date:       16/01/18
Time:      10:45 – 14:30 (Lunch provided)
Venue:    Lochmeylor Farm, Llandeloy, Haverfordwest SA62 6LL

(By kind permission of Matthew Evans & Family)

Please RSVP for catering purposes.  Please contact Jamie McCoy on 07823 790440 / Jamie.mccoy@ahdb.org.uk

Wrap up warm – we will be outside!

BIOSECURITY:To assist with biosecurity and conform to government guidelines, please ensure vehicles are clean and that clean boots that can be disinfected are worn.

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details. 

********************************************************************************************************************

Evidence Group

O’r Llo i’r Lloia Lleihau straen i gynyddu enillion

Ymunwch ag AHDB Llaeth a’r Grŵp Tystiolaeth (EBVC gynt) i drafod sut allwn ni reoli heffrod yn ystod y cyfnod trawsnewid hollbwysig, gan gynnwys:

• Lloia heffer – pryd i roi cymorth
• Maeth – cymeriant a lle wrth y cafn cyn ac ar ôl lloia
• Yr amgylchedd – lletya, bwlio ymhlith buchod, a’i gallu i ymdopi â choncrid
• Iechyd adeg lloia – pa faterion sy’n effeithio ar heffrod sy’n lloia am y tro cyntaf?

Byddwn yn trafod protocolau magu heffrod yn Lochmeylor, ac yn cael hanes diweddaraf y lloi sy’n cael eu tracio gennym mewn ffermydd eraill sy’n rhan o’r fenter ar draws y DU. 

Mae croeso i bawb, does dim angen ichi fod wedi mynychu cyfarfodydd blaenorol O’r Llo i’r Lloia.

Dyddiad:    16/01/18
Amser:       10:45 – 14:30 (Darperir cinio)
Lleoliad:     Fferm Lochmeylor, Llandeloy, Hwlffordd SA62 6LL

(Trwy ganiatâd caredig Matthew Evans a’i Deulu)

Atebwch at ddibenion arlwyo os gwelwch yn dda.  Cysylltwch â Jamie McCoy 07823 790440 / Jamie.mccoy@ahdb.org.uk

Gwisgwch yn gynnes – mi fyddwn ni tu allan!                         

BIODDIOGELWCH: I gynorthwyo gyda bioddiogelwch ac i gydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth, gwnewch yn siŵr bod eich cerbydau’n lân a’ch bod yn gwisgo esgidiau glân y gellir eu diheintio os gwelwch yn dda.

Organiser

Jamie McCoy

Extension Officer (South Wales)

Email:
jamie.mccoy@ahdb.org.uk
Phone:
07976 181103

For more information about this event or other activity in Wales. Please get in touch with us.