Back to my search

Strategic Leadership & Personal Resilience for #DairyLeaders - Pembrokeshire

When: January 31st 2018 09:00 to 17:00
Location: SA67 7AB

Nollaig Heffernan – Heffernan Consultancy
DairyLeader v2

As the leader of a large dairy business, you rarely get a chance to invest in your own personal development. With this in mind you are invited to attend a one off Strategic leadership and Resilience workshop.

The workshop will help you assess your self-awareness and build personal resilience.

Increased self-awareness will enable you to define and refine your personal business strategy and vision, understand your leadership style and ensure it is effective. The workshop will focus particularly on leadership in the context of change management.

Nollaig Heffernan is recognised for giving clear, concise and objective business advice on issues affecting key areas of your business – She specialises in:

  • Leadership & Management
  • Business Mentoring
  • Organisational Re-structuring
  • Change Management
  • Selection & Retention

Detailed information about Nollaig and Heffernan Consultancy can be found here: http://www.heffernanconsultancy.com/

Date:    Wednesday 31 January 2018   
Time:    09:00 – 17:00 (Lunch Provided)   
Venue: Plas Hyfryd, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AB

The cost of attending this meeting is funded via your AHDB Dairy levy.  

Booking is essential and places at the meeting are strictly limited and will therefore be allocated on a first come first served basis.

To find out more or book a place, please contact:

Richard Davies 07966 237842 / richard.davies@ahdb.org.uk or Jamie MCoy 07823 790440 / jamie.mccoy@ahdb.org.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details. 

***************************************************************************************************************************************************

Nollaig Heffernan – Heffernan Consultancy

Fel arweinydd busnes llaeth mawr, pur anaml y cewch chi gyfle i fuddsoddi yn eich datblygiad personol eich hun.  Gyda hyn mewn golwg, fe’ch gwahoddir i fynychu gweithdy Arweinyddiaeth Strategol a Gwydnwch unigryw.

Bydd y gweithdy yn eich helpu i asesu’ch hunan-ymwybyddiaeth ac adeiladu gwydnwch personol.

Bydd cynyddu’ch hunan-ymwybyddiaeth yn eich galluogi i ddiffinio a mireinio’ch strategaeth a’ch gweledigaeth busnes bersonol, deall eich dull o arwain a sicrhau ei fod yn effeithiol.  Bydd y gweithdai’n canolbwyntio’n arbennig ar arweinyddiaeth yng nghyd-destun rheoli newid.

Mae Nollaig Heffernan yn adnabyddus am ei chyngor clir, cryno a gwrthrychol ar faterion sy’n effeithio ar feysydd allweddol eich busnes.  Mae’n arbenigo yn y canlynol:

  • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  • Mentora Busnes
  • Ailstrwythuro Sefydliadol
  • Rheoli Newid
  • Dewis a Chadw Staff

Ceir gwybodaeth fanwl am Nollaig a Heffernan Consultancy yma: http://http://www.heffernanconsultancy.com/

Dyddiad: Dydd Mercher 31 Ionawr 2017   
Amser:    09:00 – 17:00 (Darperir Cinio)   
Lleoliad: Plas Hyfryd, Arberth, Sir Benfro SA67 7AB

Mae’r gost o fynychu’r cyfarfod hwn yn cael ei hariannu drwy eich lefi AHDB Llaeth. 

Mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw a nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ar gyfer y cyfarfod felly y cyntaf i’r felin fydd hi.

I gael mwy o fanylion neu i archebu lle, cysylltwch â:

Richard Davies 07966 237842 / richard.davies@ahdb.org.uk neu Jamie MCoy 07823 790440 / jamie.mccoy@ahdb.org.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.