Back to my search

**FULLY BOOKED** Digging Deeper Part 1 - Buckley

When: March 16th 2018 10:30 to 16:30
Location: CH7 6RQ

Are you working hard but your dairy business is not progressing? Want to look into the numbers but don’t know where to start?

Aimed at dairy farm owners and managers. AHDB Dairy invite you to a short course to build your confidence and develop your skills, enabling you to understand how your dairy business is performing and where to focus your efforts to drive profit and build a sustainable business.

Date:    Friday 16 March 2018

Time:      10:00 – 16:30 (Lunch and refreshments provided)

Venue:    Beaufort Park Hotel, Mold Rd, Buckley CH7 6RQ

Trainer:  Ian Browne, Farm Consultancy Group

Day 2 - Wednesday 21 March 2018

Day one:

 • The basics of running a dairy business
 • How to work out profit requirement - calculation
 • Reviewing previous performance – identify strengths, weaknesses, opportunities and threats
 • Key Performance indicators – which ones are relevant to your system
 • Making a workable business plan

Day two:

 • Forward budget
 • The balance sheet
 • Cashflow
 • Sensitivity analysis
 • Monitoring and adapting with change
 • New opportunity – partial budget

We have run this course before and attendees were very positive about the changes they were able to make as a result of using ideas from the sessions.

This course cut straight to the nuts and bolts of understanding and controlling our business. Lots of very useful business planning tools that we regularly use.” - Chris and Rachel Knowles, Trink Dairy, Cornwall.

It is essential you commit to attending BOTH days and bring your latest set of annual accounts (not to share with others but to use during the course for ACTUAL data for your business) and a note of your annual saleable milk volume in litres.

For more information or to book a place (max 2 places per business - you may bring your consultant/ accountant) please contact Richard Davies 07966 237841  richard.davies@ahdb.org.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.  

*****************************************************************************************************************************

Ydych chi’n gweithio’n galed ond yn methu â symud eich busnes yn ei flaen?  Ydych chi am edrych ar y ffigurau ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Mae AHDB Llaeth yn eich gwahodd i fynychu cwrs byr ar gyfer perchnogion a rheolwyr ffermydd llaeth, i gynyddu’ch hyder a datblygu’ch sgiliau, er mwyn ichi ddeall sut mae eich busnes llaeth yn perfformio, a ble i ganolbwyntio’ch ymdrechion i gynyddu elw ac adeiladu busnes cynaliadwy.

Dyddiadau:       16 Mawrth 2018

Amser:             10:00 – 16:30 (Darperir cinio a lluniaeth)

Lleoliad:           Beaufort Park Hotel, Mold Rd, Buckley CH7 6RQ

Hyfforddwr:     Ian Browne, Farm Consultancy Group

Diwrnod un:

 • Hanfodion rhedeg busnes llaeth
 • Sut i bennu maint yr elw angenrheidiol - cyfrifiad
 • Adolygu perfformiad blaenorol – nodi cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau
 • Dangosyddion Perfformiad Allweddol – pa rai sy’n berthnasol i’ch system chi?
 • Llunio cynllun busnes ymarferol

Diwrnod dau:

 • Cyllido i’r dyfodol
 • Y fantolen
 • Llif arian
 • Dadansoddiad o sensitifrwydd
 • Monitro ac addasu i newid
 • Cyfle newydd - cyllideb rannol

Rydym wedi rhedeg y cwrs hwn o’r blaen ac roedd y mynychwyr yn bositif iawn am y newidiadau y llwyddon nhw i’w gwneud yn sgil defnyddio syniadau o’r sesiwn.

This course cut straight to the nuts and bolts of understanding and controlling our business. Lots of very useful business planning tools that we regularly use.” - Chris a Rachel Knowles, Trink Dairy, Cernyw.

Mae’n hanfodol eich bod yn ymrwymo i fynychu’r DDAU ddiwrnod ac yn dod â’ch set ddiweddaraf o gyfrifon blynyddol (nid i’w rhannu ag eraill ond i’w defnyddio yn ystod y cwrs i gael data GO IAWN ar gyfer eich busnes), ynghyd â nodyn o swm eich llaeth gwerthadwy blynyddol mewn litrau.

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle (uchafswm o ddau le fesul busnes) – gallwch ddod â’ch ymgynghorydd/cyfrifydd) cysylltwch â Richard Davies 07966 237841 richard.davies@ahdb.org.uk  

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.