Godro Rhifyn 9

Published 7 November 11

English view


Mae achosion o gloffni mewn gwartheg godro wedi cynyddu ers y dechreuwyd cadw cofnodion, felly yn y rhifyn hwn mae Nick Bell o Goleg Brenhinol y Milfeddygon yn edrych ar rai o'r sialensiau a wynebir gan ffermwyr sydd am gadw lefelau cloffni mor isel â phosib. Mae swyddog estyn DairyCo, Richard Davies hefyd yn sôn am y meddylfryd uchelgeisiol y daeth ei grŵp trafod ef ar ei draws yn ystod taith astudio i Ddenmarc yn ddiweddar. Mae cysur y fuwch yn rhan hanfodol o iechyd a ffrwythlondeb y fuwch, felly yn y rhifyn hwn edrychwn ar y ffordd y gall cynllun ciwbiclau a mannau gorwedd effeithio ar berfformiad y fuwch. Hefyd gyda'r lwfansau treth ar beiriannau ar fin newid yn Ebrill 2012, mae'r cyfrifydd Siôn Roberts yn esbonio pam mai nawr yw'r adeg orau o bosib i fuddsoddi mewn peiriannau newydd.