Back to my search

Digging Deeper Part 2 - Llandudno

When: December 5th 2018 10:30 to 16:30
Location: LL31 9XX

Aimed at dairy farm owners and managers, AHDB Dairy invite you to a short course to build your confidence and develop your skills, enabling you to understand how your dairy business is performing and where to focus your efforts to drive profit and build a sustainable business.

Date:       5th December 2018

Time:      10:30 – 16:30 Lunch and refreshments provided

Venue:    Conwy Business Park, Junction Way, Llandudno LL31 9XX

Trainer:   Ian Browne, Farm Consultancy Group

Day one:

 • The basics of running a dairy business
 • Understanding the terminology
 • Reviewing previous performance – identify strengths, weaknesses, opportunities and threats
 • Key Performance indicators – which ones are relevant to your system
 • Calculating your profit needs and justification
 • Longer term planning

Day two:

 • Forward budget (Profit and Loss Account) and planning  ahead
 • Cashflow
 • Sensitivity analysis
 • Monitoring and adapting with change
 • New opportunity – partial budget

We have run this course before and attendees were very positive about the changes they were able to make as a result of using ideas from the sessions.

“This course cut straight to the nuts and bolts of understanding and controlling our business. Lots of very useful business planning tools that we regularly use.” - Chris and Rachel Knowles, Trink Dairy, Cornwall.

It is essential you commit to attending BOTH days and bring your latest set of annual accounts (not to share with others but to use during the course for ACTUAL data for your business) and a note of your annual saleable milk volume in litres.

For more information please contact Richard Davies on 07966 237841 or to book a place (max 2 places per business - you can bring your consultant/ accountant) please contact the KE Events hub on 01904 771216 or email ke.events@ahdb.org.uk

******************************************************************************************************************************************

Wedi’i anelu at berchnogion a rheolwyr ffermwyr llaeth, mae AHDB Llaeth yn eich gwahodd i gwrs byr i gynyddu’ch hyder a datblygu’ch sgiliau, er mwyn ichi allu deall sut mae eich busnes llaeth yn perfformio, a ble i ganolbwyntio’ch ymdrechion i gynyddu elw ac adeiladu busnes cynaliadwy.

Dyddiad:           Dydd Mercher 5ed Rhagfyr

Amser:              10:30 – 16:30 Darperir cinio a lluniaeth

Lleoliad:            Canolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Llandudno LL31 9XX

Hyfforddwr:       Ian Browne, Farm Consultancy Group

Diwrnod un:

 • Agweddau sylfaenol rhedeg busnes llaeth
 • Sut i gyfrifo faint o elw sydd angen ei wneud
 • Adolygu perfformiad blaenorol – nodi cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau
 • Dangosyddion perfformiad allweddol – pa rai sy’n berthnasol i’ch system chi
 • Creu cynllun busnes ymarferol

Diwrnod dau:

 • Cyllideb y dyfodol
 • Y fantolen
 • Llif arian
 • Dadansoddiad o sensitifrwydd
 • Monitro ac addasu i newidiadau
 • Cyfle newydd – cyllideb rannol

Rydym wedi rhedeg y cwrs hwn o’r blaen ac roedd y rhai a fynychodd yn bositif iawn am y newidiadau a wnaethon nhw o ganlyniad i ddefnyddio syniadau o’r sesiynau

“This course cut straight to the nuts and bolts of understanding and controlling our business. Lots of very useful business planning tools that we regularly use.” - Chris a Rachel Knowles, Trink Dairy, Cernyw.

Mae’n hanfodol eich bod yn ymrwymo i fynychu’r DDAU ddiwrnod ac yn dod â’ch set ddiweddaraf o gyfrifon blynyddol gyda chi (nid er mwyn eu rhannu gydag eraill ond i’w defnyddio yn ystod y cwrs fel data GO IAWN ar gyfer eich busnes), yn ogystal â nodyn o’ch litrau blynyddol o laeth gwerthadwy.

Darperir cyfrifon blynyddol os na allwch chi gael gafael ar gyfrifon eich busnes chi.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Richard Davies 07966 237841, richard.davies@ahdb.org.uk  neu i archebu lle (uchafswm o ddau le i bob busnes – gallwch ddod â’ch ymgynghorydd/cyfrifydd gyda chi) cysylltwch â Hwb Digwyddiadau Cyfnewid Gwybodaeth ar 01904 771216, ke.events@ahdb.org.uk

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.